แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มหาพรต Big Cleaning Heart 5 ล
ลด     ความฟุ้งเฟ้อ ความฟุ่มเฟือย ความอยาก ความโก้เก๋ ความหรูหรา ความสนุกสนาน...
ละ     จากบาป... พิจารณาจากบาปต้นหรือพยศชั่ว 7 ประการ : 1. ทะนงตน 2. โลภ 3. ริษยา 4. โมโห 5. ตัณหา 6. ตะกละ 7. เกียจคร้าน
เลิก     กิจการต่างๆ ที่นำมาซึ่งบาป และการทำร้ายตนเอง และผู้อื่น : เหล้า บุหรี่ การพนัน...
ล้าง     จิตใจให้สะอาดด้วยการแก้บาป (ชำระจิตใจ) รับศีลมหาสนิท (ให้พระองค์เสริมกำลัง)
ลงมือ    ปฏิบัติกิจศรัทธา : การเดินรูป สวดสายประคำ พลีกรรม... กิจเมตตาปราณี : บริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส...

...หมายถึง พิจารณาจากมโนธรรม หัวใจ และความรักที่คุณมีต่อพระเจ้า

“การจำศีลอดอาหารที่เราต้องการ คือการแก้โซ่ตรวนที่อธรรม แก้สายรัดแอก ปล่อยผู้ถูกข่มเหงให้เป็นอิสระ และหักแอกทุกอัน แบ่งปันอาหารกับผู้หิวโหย นำคนยากจนไร้ที่อยู่อาศัยเข้ามาในบ้าน ให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่ท่านเห็นว่าไม่มีเสื้อผ้าสวม และไม่หันหน้าหนีจากญาติพี่น้อง” (อสย 58:6-7)

ที่มา : นิตยสารแม่พระยุคใหม่ เดือนมีนาคม-เมษายน 2016 หน้า 22-23

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 10:28-31) เวลานั้น เปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้ว” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือน พี่น้องชายหญิง บิดามารดา...
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 19:25-34) เวลานั้น พระมารดาของพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระองค์พร้อมกับน้องสาวของพระนาง มารีย์ภรรยาของเคลโอปัส และมารีย์ชาวมักดาลา เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและศิษย์ที่รักยืนอยู่ใกล้ๆ จึงตรัสกับพระมารดาว่า “แม่ นี่คือลูกของแม่”...
วันอาทิตย์ สมโภชพระจิตเจ้า พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 20:19-23) เวลานั้น เป็นวันต้นสัปดาห์ ประตูห้องที่บรรดาศิษย์กำลังชุมนุมกันปิดอยู่เพราะกลัวชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงสำแดงพระหัตถ์และด้านข้างพระวรกายแก่บรรดาศิษย์ เมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็มีความยินดี...

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

สื่อคำสอน เรื่องพระจิตเจ้า
สื่อคำสอน เรื่องพระจิตเจ้า
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระจิตเจ้า กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ พระจิตเจ้าคือใคร ประกอบด้วย เพลง เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า...
สื่อคำสอน เมื่อจะไปรับศีลอภัยบาป
สื่อคำสอน เมื่อจะไปรับศีลอภัยบาป
แผนภูมิความรู้ เมื่อจะไปรับศีลอภัยบาป 5 ขั้นตอนของการรับศีลอภัยบาป มีดังนี้ 1. ภาวนา เพื่อจะได้เตรียมตัวรับศีลอภัยบาปอย่างดี และมีความเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างจริงใจ 2....
สื่อคำสอน บทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก) (CREDO)
สื่อคำสอน บทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก) (CREDO)
แผนภูมิความรู้ บทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก) (CREDO) - คำอธิบายข้อความเชื่อแต่ละประการ (เนื้อหาจากหนังสือ คาทอลิกสอนอะไร) 1. ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า...
สื่อคำสอน ปีพิธีกรรม
สื่อคำสอน ปีพิธีกรรม
แผนภูมิความรู้ ปีพิธีกรรม 1. เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 2. เทศกาลพระคริสตสมภพ 3. เทศกาลธรรมดา (ช่วงแรก) 4....

กิจกรรมพระคัมภีร์

ฟองอากาศ
ฟองอากาศ
ฟองอากาศ เรื่อง การคุยโว พระคัมภีร์ เยเรมีย์ 9:24 ภาพรวม เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ในความไร้ประโยชน์ของการคุยโวเรื่องตนเอง และสิ่งสำคัญคือให้ความเชื่อถือในพระเจ้า อุปกรณ์ ขวดใส่น้ำที่ใช้เป่าเป็นฟองเท่าจำนวนเด็ก ประสบการณ์ แจกขวดใส่น้ำที่ใช้เป่าเป็นฟองให้แก่เด็กแต่ละคน ให้เวลาเด็กๆ...
ทำอย่างไรกับโรงเรียน
ทำอย่างไรกับโรงเรียน
ทำอย่างไรกับโรงเรียน เรื่อง กังวลใจเรื่องโรงเรียน พระคัมภีร์ เพลงสดุดี 139:23 ภาพรวม เด็กๆได้รับประสบการณ์ความกังวลใจในการเผชิญหน้ากับการทดสอบ และความสงบที่มาจากการสวดภาวนา อุปกรณ์ ดินสอใหม่เท่าจำนวนเด็ก ประสบการณ์ บอกเด็กๆ ให้หาที่นั่งในห้องตามสบาย ตรงไหนก็ได้...
กับดักเท้า
กับดักเท้า
กับดักเท้า เรื่อง ความมั่นใจ ความเชื่อมั่น พระคัมภีร์ สุภาษิต 3:23-26 ภาพรวม เด็กๆ เดินวนรอบ “กับดัก” เพื่อเรียนรู้จักความไว้วางใจในพระเจ้าที่ทรงประทานความมั่นใจให้พวกเขา อุปกรณ์ ผ้าห่ม โต๊ะวางการ์ด...

คำสอนสำหรับเยาวชน YOUCAT

84 . มีเพียงพระนางมารีย์เท่านั้นที่เป็นเครื่องมือของพระเจ้าหรือ พระนางมารีย์เป็นมากกว่าเพียงเครื่องมือที่ไม่แสดงปฏิกิริยาของพระเจ้า การรับสภาพมนุษย์ของพระเจ้าโดยทางพระนางนั้นได้รับการยินยอมเป็นอย่างดี ( 493-494,508-511)...
83. “การปฏิสนธินิรมลของพระนางมารีย์” หมายความว่าอย่างไร พระศาสนจักรเชื่อว่า ณ ชั่วขณะแรกแห่งการปฏิสนธิของพระนางพรหมจารีมารีย์ อาศัยพระหรรษทานและการโปรดปรานเป็นพิเศษจากพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ...
82. เป็นการไม่ถูกต้องหรือที่จะเรียกพระนางมารีย์ว่า “มารดาพระเจ้า” ไม่ใช่ ผู้ใดก็ตามที่เรียกพระนางมารีย์ว่าเป็นมารดาพระเจ้า เขาก็ยืนยันว่าพระบุตรของพระนางเป็นพระเจ้า (495,509)...

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมรวมพลนักเรียนคำสอน และเยาวชน เขต 2
กิจกรรมรวมพลนักเรียนคำสอน และเยาวชน เขต 2
กิจกรรมรวมพลนักเรียนคำสอน และเยาวชน เขต 2 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ 24 มีนาคม “กิจกรรมพระคัมภีร์” โดยมีเด็กมาร่วมกิจกรรม จำนวน...
ทีมคำสอนสัญจร จัดกิจกรรมคำสอน และออกบูธขายของ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ทีมคำสอนสัญจร จัดกิจกรรมคำสอน และออกบูธขายของ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2023 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรม ได้จัดกิจกรรมคำสอน และออกบูธขายของ ให้กับนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โอกาสวัน Joseph...
ทีมคำสอนสัญจร จัดกิจกรรมคำสอน และออกบูธขายของ โรงเรียนนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันวิชาการเขต 6
ทีมคำสอนสัญจร จัดกิจกรรมคำสอน และออกบูธขายของ โรงเรียนนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันวิชาการเขต 6
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2023 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรม ได้จัดกิจกรรมคำสอน และออกบูธขายของ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.5-6 ม.2-3 โรงเรียนนักบุญยอแซฟ...

สวดสายประคำ

สายประคํานําชีวา ความศรัทธาจากบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
สายประคํานําชีวา ความศรัทธาจากบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ สายประคํา นั้นเป็นดั่งอาวุธครบมือ ภาวนาด้วยความเชื่อมั่น และคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง - นักบุญโฆเซ่มารีอา เอสกริบา เด บาลาเกร์ - บางคนโง่เขลามาก...
พระแม่มารีย์ แห่งกวาดาลูเป
ชาวคาทอลิกกว่า 400 คน ในเดนเวอร์ (Denver) ได้แห่ศีลมหาสนิทไปรอบๆ คลินิกทำแท้งที่ใหญ่ที่สุดของรัฐในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม งานนี้จัดขึ้นโดยอัครสังฆมณฑลเดนเวอร์ (Archdiocese of Denver)...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

วงล้อ พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆ ของชีวิต
ในชีวิตประจำวัน เราจะพบความเศร้า ความกลัว ปัญหา ความทุกข์ยาก ความไม่สบายใจ...
วงล้อ พระสัญญาของพระเจ้า
ถ้าครุ่นคิดถึงความวุ่นวายก็จะพบแต่ความสิ้นหวัง จงมอบความวุ่นวายไว้กับพระเจ้า แล้วท่านจะพบชัยชนะ "จงวางใจในพระยาห์เวห์สุดจิตใจ อย่าเชื่อมั่นเพียงความรอบรู้ของตน จงระลึกถึงพระองค์ในทุกทางของลูก...
วงล้อ
ทุกๆ คนล้วนแสวงหาความสุข และอยากจะพบความสุข จะมีสักกี่คนที่พบความสุขแท้ วงล้อ ความสุขแท้จากพระคัมภีร์...
วงล้อ
ช่วงเวลาที่มีความหมายสำหรับชีวิตของท่าน คือช่วงใดบ้างในแต่ละวัน... จงสละเวลาวันละนิด เพื่อใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นพละกำลังของท่าน แล้วท่านจะพบพลังนั้นจากถ้อยคำที่เสริมกำลังใจ...

บทภาวนา (กิจกรรม)

การภาวนาคืออะไร
การภาวนาคืออะไร เป็นการยกจิตใจและดวงใจขึ้นหาพระเจ้า หรือเป็นการร้องขอสิ่งที่ดีจากพระเจ้า บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่แสดงความรักของลูกๆของพระเจ้ากับพระบิดา พระบุตรและพระจิต...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

witness
ประจักษ์พยาน คือบางบุคคลที่ประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้าทั้งด้วยวาจาและการกระทำ...
wise men
นักปราชญ์ ในพระคัมภีร์...
wisdom
ปรีชาญาณ คือการหยั่งรู้ว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราเจริญชีวิตอย่างไร...

ประวัตินักบุญ

31 พฤษภาคม ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน
31 พฤษภาคม ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน
31 พฤษภาคม ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน (Visitation of the Blessed Virgin Mary, feast)...
13 พฤษภาคม พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา
13 พฤษภาคม พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา
13 พฤษภาคม พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา (Our Lady of Fatima) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม...
3 พฤษภาคม ฉลองนักบุญฟิลิป และนักบุญยากอบ อัครสาวก
3 พฤษภาคม  ฉลองนักบุญฟิลิป และนักบุญยากอบ อัครสาวก
3 พฤษภาคม ฉลองนักบุญฟิลิป และนักบุญยากอบ อัครสาวก ( SS. Philip and James,...

CCBKK Channel

youtube1

Kamson TikTok

tiktok

Facebook CCBKK

วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ

St.Joseph 2021

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ccc thai web

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2995
12733
25631
455693
485444
31391330
Your IP: 3.227.251.94
2023-05-30 08:00

สถานะการเยี่ยมชม

มี 210 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์