แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ

กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ E-book ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ

กิจกรรมที่ 2 แบบทดสอบออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ

กิจกรรมที่ 3 เกม กิจกรรม แบบทดสอบ ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ

ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ 2