แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระบัญญัติ 10 ประการ

กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย

  • คำอธิบายพระบัญญัติ 10 ประการ (แบบรูปภาพ)
  • วีดีทัศน์ พระบัญญัติ 10 ประการ
  • หนังสือ ชวนกันอ่าน พระบัญญัติ 10 ประการ

กิจกรรมที่ 2 จับคู่ พระบัญญัติ 10 ประการ

กิจกรรมที่ 3 เกมตอบคำถาม พระบัญญัติ 10 ประการ

กิจกรรมที่ 4 คู่ที่ตรงกัน พระบัญญัติ 10 ประการ

 

พระบัญญัติ 10 ประการ