foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

gospelพระวรสาร

พระวรสาร หมายความว่า “ข่าวดี” หนังสือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ของนักบุญมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น คือผู้นิพนธ์พระวรสารทั้งสี่ ซึ่งเล่าถึงข่าวดีของพระวาจาและพระพันธกิจของพระเยซูเจ้า