แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Good Shepherdผู้เลี้ยงแกะที่ดี

ผู้เลี้ยงแกะที่ดี คือผู้เฝ้าระวังและติดตามดูแลฝูงแกะ พระเยซูเจ้าทรงถูกเรียกว่าผู้เลี้ยงแกะที่ดี เพราะพระองค์ทรงเฝ้าระวังและติดตามดูแลเรา