แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

grace at meals

การอวยพรก่อนอาหาร

การอวยพรก่อนอาหาร เป็นบทภาวนาหรือการอวยพรที่ผู้ร่วมโต๊ะอาหารสวดภาวนาร่วมกันก่อนการรับประทานอาหาร เราวอนขอพระเจ้าให้ทรงอวยพระพรแก่อาหารและแก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมอาหารนั้น