foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

chalice resize

กาลิกส์

กาลิกส์มีลักษณะเป็นถ้วย เมื่อพระสงฆ์รับศีลมหาสนิท ท่านรับพระโลหิตจากถ้วยกาลิกส์