แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

celebrate resize

การเฉลิมฉลอง

การเฉลิมฉลองหมายถึงการมีเวลาดีๆ ร่วมกัน เราเฉลิมฉลองพิธีต่างๆ ด้านศาสนา เช่น พิธีบูชาขอบพระคุณ เพราะเรามีความสุขที่พระเจ้าทรงรักเรา