แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

chapel

วัดน้อย

วัดน้อย คือสถานที่สำหรับการนมัสการและการภาวนาซึ่งมีขนาดเล็กกว่าวัด วัดน้อยมักจะอยู่ในอาคารของโรงพยาบาลหรือในโรงเรียน