เมื่อพระเยซูยังเป็นเด็ก พระองค์เคยทำผิดหรือ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เมื่อพระเยซูยังเป็นเด็ก พระองค์เคยทำผิดหรือ

DSCN0787 resizeพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมาเป็นทารก เติบโตขึ้นเป็นเด็กและเข้าสู่วัยรุ่น เมื่อพระองค์อยู่ในวัยเด็ก ทรงเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง เช่น การเรียนรู้ว่าจะใช้ถ้วยน้ำอย่างไร ควรพูดอย่างไร และนับเลขอย่างไร พระเยซูเจ้าทรงเรียนรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้จากบิดา มารดาของพระองค์ และทรงไปเรียนที่โรงเรียนด้วย แม้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นมนุษย์แท้ แต่พระองค์ก็ไม่เคยกระทำผิด พระองค์ไม่เคยกระทำบาป อย่างเช่น ขโมย โกหก ไม่เชื่อฟังพ่อ แม่ หรือกล่าวคำหยาบคาย มีบางสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำแต่คนอื่นบอกว่าไม่ดี เช่น  การช่วยเหลือบางคน และกล่าวตำหนิสิ่งที่ผิด  แต่พระเยซูเจ้าทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอ พระองค์ทรงเชื่อฟังพระบิดาเสมอ

ข้อความสำคัญ

พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ปฏิบัติดังนี้ พระคริสตเจ้าทรงรับทรมานเพื่อท่าน และประทานแบบฉบับไว้ให้ท่านดำเนินตามรอยพระบาท  พระองค์มิได้ทรงกระทำบาป มิได้ตรัสหลอกลวงผู้ใด เมื่อเขาดูหมิ่นพระองค์ พระองค์ก็มิได้ทรงโต้ตอบ เมื่อทรงรับทรมาน พระองค์มิได้ทรงข่มขู่จะแก้แค้น แต่ทรงมอบพระองค์ไว้แด่พระผู้ทรงพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม (1 เปโตร 2:21-23)  

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง     
ลูกา 2:41-51;
โยเซฟพร้อมกับพระมารดาของพระเยซูเจ้าเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกปี เมื่อพระองค์มีพระชนมายุสิบสองพรรษา โยเซฟพร้อมกับพระมารดาก็ขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียมของเทศกาลนั้น เมื่อวันฉลองสิ้นสุดลง ทุกคนก็เดินทางกลับ แต่พระเยซูเจ้ายังประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มโดยที่บิดามารดาไม่รู้ เพราะคิดว่า พระองค์ทรงอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเดินทาง เมื่อเดินทางไปได้หนึ่งวันแล้ว โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์ตามหาพระองค์ในหมู่ญาติและคนรู้จัก เมื่อไม่พบจึงกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อตามหาพระองค์ที่นั่น  
ในวันที่สามโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์พบพระองค์ในพระวิหารประทับนั่งอยู่ในหมู่อาจารย์ ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขา ทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ต่างประหลาดใจในพระปรีชาที่ทรงแสดงในการตอบคำถาม เมื่อโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์เห็นพระองค์ก็รู้สึกแปลกใจ พระมารดาจึงตรัสถามพระองค์ว่า “ลูกเอ๋ย ทำไมจึงทำกับเราเช่นนี้ ดูซิ พ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูก” พระองค์ตรัสตอบว่า “พ่อกับแม่ตามหาลูกทำไม พ่อแม่ไม่รู้หรือว่า ลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูก” โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์ไม่เข้าใจที่พระองค์ตรัส พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสอง พระมารดาทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัย

ฮีบรู 5:9;
เมื่อทรงกระทำภารกิจของพระองค์สำเร็จบริบูรณ์แล้วก็ทรงเป็นผู้บันดาลความรอดพ้นนิรันดรแก่ทุกคนที่ยอมนอบน้อมเชื่อฟังพระองค์

1 เปโตร 1:18-19
เพราะท่านรู้ว่าท่านได้รับการไถ่กู้หลุดพ้นจากวิถีชีวิตไร้ค่าที่สืบมาจากบรรพบุรุษ มิใช่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทอง แต่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสตเจ้าดังเลือดของลูกแกะไร้มลทินหรือจุดด่างพร้อย

คำถามที่เกี่ยวข้อง      

  • พระเยซูเจ้าเคยทะเลาะกับพี่น้องของพระองค์หรือไม่
  • พระเยซูเจ้าทรงไปโรงเรียนหรือ