แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จะเกิดอะไรกับผู้ที่ไม่ไปวัด

lets-go-to-church-thumb21765852การไปวัดมิได้ทำให้บุคคลนั้นไปสวรรค์ การไม่ไปวัดก็มิได้หมายความว่า บุคคลนั้นจะต้องลงนรก บุคคลหนึ่งจะเป็นคริสตชนด้วยความเชื่อ เชื่อในพระคริสตเจ้า ไม่ใช่ด้วยการกระทำสิ่งดี คริสตชนจำนวนมากไปวัด เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น  ที่วัดเราสามารถพบปะกับคริสตชนอื่นๆ จะพบความช่วยเหลือและกำลังใจ ได้เรียนรู้จากพระวาจาของพระเจ้า บุคคลที่ไม่ไปวัดจะพลาดสิ่งเหล่านี้ พวกเขาจะขาดการพบปะที่พิเศษสุดกับพระเจ้า

ข้อความสำคัญ
ดังนั้น คำโอ้อวดของเราอยู่ที่ไหนเล่า ไม่มีที่สำหรับจะโอ้อวดอะไรอีกแล้ว ด้วยกฎเกณฑ์อะไรหรือ ด้วย กฎเกณฑ์ของการกระทำหรือ  ไม่ใช่ ด้วยกฎเกณฑ์ของความเชื่อ เนื่องจากเราถือว่ามนุษย์ได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยปฏิบัติตามสิ่งที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้ (โรม 3:27-28)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง   
เอเฟซัส 2:8-9
ท่าน​ได้​รับ​ความ​รอด​พ้น​เพราะ​พระ​หรรษ​ทาน​อาศัย​ความ​เชื่อ ​ความ​รอด​พ้น​นี้​มิได้​มา​จาก​ท่าน แต่​เป็น​ของ​ประ​ทาน​จาก​พระ​เจ้า ​มิได้​มา​จาก​การ​กระทำ​ใดๆ ของ​ท่าน เพื่อ​มิ​ให้​ใคร​โอ้อวด​ตน​ได้

ฮีบรู 10:24-25
เรา​จง​พิจารณา​หาทาง​ปลุกใจ​กันและกัน​ให้​มี​ความ​รัก​และ​ประกอบ​กิจการ​ดี อย่า​ขาด​การ​เข้า​ร่วม​ชุมนุม​กัน​ดังที่​บาง​คน​เคย​ทำ แต่​จง​ตักเตือน​กัน จง​กระทำ​เช่นนี้​ให้​มาก​ยิ่ง​ขึ้น​ดังที่​ท่าน​เห็น​แล้ว​ว่า​วัน​นั้น​ใกล้​จะ​มา​ถึง​แล้ว

คำถามที่เกี่ยวข้อง
พระเจ้าจะทรงส่งผู้ที่ไม่ไปวัดลงไปในนรกหรือ