แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอน

DSC 0040 resize

    อาสนวิหารอัสสัมชัญเปิดคอร์สการเรียนคำสอนผู้ใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ที่เตรียมจะเป็นคริสตชน ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น. เริ่มคอร์สวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน ซึ่งมีผู้สนใจเรียนประมาณ 15-20 คน

ดังนั้น แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ ได้จัดพิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2012 (สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า) ในพิธีมิสซาฯ เวลา 08.30 น. โดยคุณพ่อสานิจ  สถะวีระวงส์ เป็นประธาน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ  
    เพื่อพาพวกเขาเข้าวัดเป็นทางการ และแนะนำให้ชุมชนคริสตชนรู้จัก มีประสบการณ์กับชุมชนคริสตชนของเรา ดังรายนามต่อไปนี้
1    คุณฐิติพร    ประวัติศรีชัย
2    คุณจินตนา    ผาติปัญญาอมร
3    คุณวรศศิธร    โอชพันธ์ชัย
4    คุณภร        คำทองสุข
5    คุณกานต์รวี    ดวงแสง
6    คุณกฤตาณัฐ    คงเคว็จ
7    คุณสุขธิดา    ศรีพิชญวศิน
8    คุณสุภาภรณ์    ประดับดาว
9    คุณเดือนเพ็ญ    จรรณาภรณ์
10    คุณเบญจวรรณ    ยวงสุวรรณ
11    คุณวีรยุทธ    แก้วนพรัตน์
12    คุณนิชนันท์    หาญธิตินันทกุล
13    คุณธีรพัฒน์    จีรวัฒนเกษตร์
14    คุณประพันธ์    กุศลทวียิ่งยศ
15    คุณสมเกียรติ    กันทะนันท์

    ขอพี่น้องโปรดทักทายพวกเขา และภาวนาให้พวกเขาเป็นพิเศษด้วย