แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอน อาสนวิหารอัสสัมชัญ ปี 2013

DSC 0479 resize

    อาสนวิหารอัสสัมชัญเปิดคอร์สการเรียนคำสอนผู้ใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ที่เตรียมจะเป็นคริสตชน ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.10-11.30 น. เริ่มคอร์สวันที่ 7 กรกฎาคม 2013 ถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 5 เดือน ซึ่งมีผู้สนใจเรียนประมาณ 20-25 คน

ดังนั้น แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ ได้จัดพิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนคำสอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2013 (สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า) ในพิธีมิสซาฯ เวลา 08.30 น. โดยคุณพ่อพรชัย  แก้วแหวน เป็นประธาน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 
    เพื่อพาพวกเขาเข้าวัดเป็นทางการ และแนะนำให้ชุมชนคริสตชนรู้จัก มีประสบการณ์กับชุมชนคริสตชนของเรา ดังรายนามต่อไปนี้
1. คุณตฤณกร  ณีรมัณฑ์           
2. คุณจตุมงคล  เกื้อกูล           
3. คุณณิภัสชา  กิติศุภปริญญา           
4. คุณพรชนก  กรัณย์ภัสสร           
5. คุณสุกัญญา  สมประสงค์           
6. คุณชมพูนุช  ผาติปัญญาอมร       
7. คุณรัตน์ชนก  ฉันท์วัต           
8. คุณธนิกานต์ ชนะพงษ์           
9. คุณนุสรา  นาคเกษม           
10. คุณเปรมวิภา  รักษ์วิชา           
11. คุณวรรณี  ตะวันธาร์บุตร           
12. คุณสวินีย์  วัชรสินธุ์
13. คุณแอนนา  พิศล้ำ           
14. คุณพวงรัตน์  ศรีธงชัย 
15. คุณเทพฤทธิ์  ศรีธงชัย
16. คุณชานนท์  ศรีธงชัย
17. คุณฤทธิไกร  นามมาลี
18. คุณสุทร  แซ่เอ็ง
19. คุณณรงค์  ภิญโญ
20. คุณอเนก  สกุลธนญชัย
21. คุณตุลย์ชัย  โสธรรุ่งรังษี
22. คุณนพรัตน์  คีรีรัฐอุปถัมภ์
23. คุณณัฐนิช  สิริวุฒิจรุงจิตต์
24. คุณดัชวานา  ภารประดิษฐ์
ขอพี่น้องโปรดทักทายพวกเขา และภาวนาให้พวกเขาเป็นพิเศษด้วย