แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อุปสรรคบางประการสำหรับการภาวนาที่มีประสิทธิผล


1. ความเห็นแก่ตัว
-  การล่อลวงให้ขอเพียงประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น
-  ความสับสนเกี่ยวกับ “เลวร้าย” และ “ไม่เป็นที่พอใจ” ในชีวิตของเรา
2. การขาดความเชื่อ
-  ขาดความไว้ใจเมื่อเราไม่ได้ตามความประสงค์
-  คิดว่าคำภาวนาของเรา “เล็กน้อย” เกินไปและ “ไม่สำคัญ”
3. ความไม่อดทน
-  การคาดหวังผลลัพธ์จากคำภาวนาในทันที
-  ขอเวลาจากพระโดยไม่ให้เวลาของเราแก่พระองค์

4. ความไม่ซื่อสัตย์
-  การขาดความจริงใจ
-  การปกปิดแทนที่จะเปิดเผย
5. ความไม่รู้
-  ลืมว่าพระเจ้ามีแผนของพระองค์เองสำหรับสิ่งต่างๆ
- ลืมว่าเรามักไม่มีคำตอบที่ “ถูกต้อง” เสมอไป
6. จิตไม่ให้อภัย
-  เก็บ “ความรู้สึกเจ็บปวด” ที่จะประณามลงโทษ แทนที่จะยกโทษ
-  คิดว่าตัวเราเอง “ศักดิ์สิทธิ์กว่า” คนอื่น

หลีกเลี่ยงทั้งหมดเหล่านี้ !