foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การภาวนาที่เกิดประสิทธิผล

ไม่ใช่การพูดหรือท่องบ่นแต่เป็นการสวดภาวนาจริงๆ


1. เตรียมตัว :
+ ในหัวใจ &จิตใจ
+ ทิ้งภาระหน้าที่อื่นทั้งหมด
+ ใช้พระคัมภีร์ให้เป็นประโยชน์

2. ไว้ใจ :
+ สวดภาวนาด้วยความเชื่อ

3. มีวินัย :
+ สม่ำเสมอ
+ ไม่เลิกง่าย
+ เพียรพยายาม
+ การวางตัว

4. พร้อมรับ :
+ ฟังพระเจ้า
+ นบนอบพระดำรัสของพระองค์

                       ตรัสเถิด พระเจ้าข้า !   ข้ารับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่พระเจ้าข้า !