แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
สวรรค์อยู่ที่พระแม่

__hr_queenofheavenenthronedพระมารดามารีย์ศรีสวรรค์

พระสร้างสรรค์ขึ้นมาค่าสูงส่ง

เพื่อพระเกียรติมงคลของพระองค์

เพื่อโฉมยงอำนวยช่วยเหลือเรา

ในพระนางคือองค์ความศักดิ์สิทธิ์

หรือชีวิตนิรันดรพรพระเจ้า

หรือสวรรค์หรรษทานบ้านแท้เรา

หรือพระเจ้าที่สถิตนิตย์อัตรา

เมื่อพระองค์ทรงประทับกับพระแม่

เป็นบุญแท้แก่เรายิ่งนักหนา

นั่นก็คือพระองค์ทรงเมตตา

ให้มารดามารีย์มีพระองค์

ซึ่งพระนางพร้อมจะประทานให้

แก่ใครๆ ซึ่งจิตคิดประสงค์

พึ่งพระนางเป็นได้สบพระองค์

สวรรค์ทรงอยู่ที่มารีย์เอย