แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
5สวนสวรรค์


บนพระแท่นบูชาผกาศรี

เป็นมาลีสอนใจให้พิศวง

แสดงซึ้งถึงฤทธิ์ของพระองค์

พระผู้ทรงสร้างสรรค์มันขึ้นมา

อยู่กับต้นมันเจริญตามถิ่นที่

สดุดีพระเจ้าเฝ้ารักษา

ชูใบดอกออกกลิ่นสุคนธา

ประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นนาย

ฉันใดก็ฉันนั้นอันมนุษย์

ผู้งามดุจมาลีมีความหมาย

ประพฤติธรรมแต่ต้นจนถึงปลาย

หรือที่ตายกลับใจในศีลพร

เขาย่อมถูกปลูกไว้ในสวรรค์

จะเสวยสุขนิรันดร์สโมสร

รอบบุปผามารีย์ศรีบังอร

ราชินีบวรเป็นนิจกาล