แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
สองหฤทัยที่พึ่ง

2_hearts

พระแม่ตรัสเตือนว่าอย่าประมาท

มนุษยชาติอยู่ใกล้ภัยใหญ่หลวง

พระโทษทัณฑ์จะปราบบาปทั้งปวง

ให้พึ่งพาสองดวงพระหฤทัย

มนุษย์ซึ่งหันมาบูชาบาป

ทราบไม่ทราบผิดนั้นมันยิ่งใหญ่

เขาต้องรีบทิ้งบาปและกลับใจ

ดวงพระทัยของพระจะโปรดปราน

ให้ขยันมั่นคงส่งแรงจิต

ถึงหฤทัยพระคริสต์ผู้อ่อนหวาน

ประทับอยู่ตู้ศีลตลอดกาล

เพื่อประทานพระคุณจุนเจือเรา

บาปทำลายสายรักหนักเอาเรื่อง

ยังทำเคืองพระทัยให้โศกเศร้า

ส่วนหทัยแม่แผ่รักตักเตือนเรา

ให้รีบเข้ามาหาอย่ากลัวเลย