แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
002พระเจ้าคือชีวิต

พระเป็นเจ้าเป็นจิตบริสุทธิ์

จิตมนุษย์มาจากองค์พระทรงศรี

ดั่งเลือดเนื้อเชื้อไขของภูมี

วิญญาณนี้สูงส่งคงชีวา

พระเป็นเจ้าจึงรักเรามนุษย์

เหมือนอย่างบุตรสุดรักเสน่หา

ทรงช่วยเราเพียงใดในโลกา

เพื่อให้กลับไปหาพระองค์แล

เพราะทรงเป็นความดีและความรัก

ที่พำนักพักผ่อนประเสริฐแน่

คือสวรรค์นิรันดร์อันเลิศแล้

เป็นบุญแท้แก่จิตใจใฝ่ภูมี

เหมือนมารีย์ที่โหยหาพระเป็นเจ้า

จิตใจเฝ้าคำนึงถึงทรงศรี

สรรพสิ่งฝ่ายโลกไม่ยินดี

กระหายมีแต่องค์พระทรงธรรม