แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
happiness2หลักฐานหนึ่งซึ่งแสดงว่าพระแม่

รักแน่วแน่รำพึงคำพระเจ้า

คือครั้งที่เทวดากาเบรียลเอา

สารพระเจ้ามาแถลงแจ้งพระนาง

ตอนฟังคำทำนายซีเมออน

และอีกตอนที่เห็นเป็นแบบอย่าง

สอนพวกปราชญ์ที่วิหารย่านใจกลาง

พระบุตรอ้างเป็นกิจพระบิตุรงค์

แท้จริงคำพระเจ้าเนาสถิต

ในชีวิตธรรมชาติประกาศบ่ง

ในพระธรรมคัมภีร์มีเจาะจง

ทั้งดำรงคงอยู่ในตัวเรา

ลองพินิจพิจารณาหาเหตุผล

หมั่นคิดค้นถือตามคำพระเจ้า

ซึ่งความจริงเป็นข้อๆ ต่อหน้าเรา

แล้วพระเจ้าจะช่วยอำนวยพร