แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สำคัญอยู่ที่จิตใจ

ดวงหทัยล้ำเลิศประเสริฐสุด
อุดมดุจอุทยานหวานหอมหวน
ด้วยประทินกลิ่นสวรรค์อันชื่นชวน
ของเหล่ามวลบุปผาบารมี
ดวงหทัยที่ชิดสนิทใกล้
กับพระทัยขององค์พระทรงศรี
บริสุทธิ์ผุดผ่องครองความดี
อันเป็นที่โปรดปรานของพระองค์

ดวงหทัยท่านไซร้ได้ร่วมสุข
อีกร่วมทุกข์ทรมานงานสูงส่ง
ร่วมชดใช้ไถ่บาปกับพระองค์
พระผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์เป็นนิจกาล
ดวงหทัยมารีย์ชี้สอนว่า
ต้องรักษาจิตใจให้สุขศานต์
ไร้บาปหนักตักษัยในวิญญาณ
นั่นคือการเทิดเกียรติแด่พระองค์