แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มงคลของมนุษยชาติ

เพราะพระแม่เหมาะสมอุดมศรี
พรหมจารีล้ำเลิศประเสริฐสรร
ชนนีขององค์พระทรงธรรม์
เป็นมิ่งขวัญชาติมนุษย์สุดบรรยาย
หากไม่มีพระแม่แย่ยิ่งนัก
พระคงจักปล่อยให้ไร้ความหมาย
มนุษย์เราเกิดแก่แลเจ็บตาย
ซ้ำไม่วายหายห่วงดวงวิญญา
เมื่อพระองค์บุตรามาไถ่บาป
จึงมีลาภอันควรทั่วถ้วนหน้า

มารีย์สู้กู้เกียรติกลับคืนมา
ลูกหลานของเอวาจึงปลอดภัย
เป็นมารดาแห่งพระศาสนจักร
ซึ่งปกปักรักเรายิ่งไฉน
เกียรติมงคลแม่พระมหาชัย
คือความเชื่อวางใจในพระนาง