แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คำสุดท้าย

คำสุดท้ายพระตรัสชัดแน่วแน่
นี่คือแม่ของเจ้าเรามอบให้
สาวกยอห์นจึงรับพระแม่ไป
เป็นมารดาอาศัยในบ้านตน
เมื่อมีแม่มารีย์มีพระเจ้า
พระพรพระคุณเนาให้เกิดผล
ชีวิตนั้นย่อมเลิศเกิดมงคล
คริสตชนลองคิดพินิจแล

พระเจ้าตรัสเช่นนั้นแก่เราด้วย
เพื่อชูช่วยเราให้ได้มีแม่
อุปถัมภ์คุ้มครองวิญญาณแล
โดยข้อแม้แต่เพียงรับพระนาง
รับคำนี้คือเชื่ออย่างสัตย์ซื่อ
รักนับถือวางใจในทุกอย่าง
ให้มารีย์เป็นผู้แนะนำทาง
สู่พระองค์ศูนย์กลางแห่งชีวา