แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

 ข้อคิดคริสต์มาส

jesus bornยี่สิบห้าธันวามาบรรจบ
ทั่วพิภพปรีดิ์เปรมเกษมศานติ์
พระบิดายิ่งยงทรงประทาน
พระกุมารเยซูไถ้กู้เรา
พระองค์มาเพื่อโปรดใช้โทษบาป
ทรงสุภาพกายใจใครเทียมเท่า
เลือกความจนข้นแค้นแทนใจเรา
ที่บ้างเขลาเอาแต่ความสบาย

ความจนจึงเป็นสิ่งยิ่งน่าคิด
พระทรงฤทธิ์สอนใจเราทั้งหลาย
แม้ร่ำรวยด้วยทรัพย์ทางฝ่ายกาย
ต้องขวานขวายทำทานกิจการดี
จนทางกายก็ให้สนจนทางจิต
เป็นชีวิตล้ำเลิศประเสริฐศรี
จนทั้งสองคล้ายพระคริสต์ทรงฤทธี
คริสต์มาสมีข้อคิดพินิจเอย