แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความชื่นชมของพระเจ้า

ตามพระทัยขององค์พระบิดา
มารีอาทาสีที่เลื่อมใส
นอบน้อมตามคำแถลงที่แจ้งใจ
จากเทพไท้เทวากาบรีแอล
พระบิดาจึงประทานบันดาลฤทธิ์

โดยพระจิตล้ำเลิศประเสริฐแสน
ส่งพระบุตรสุดเสน่หามาดินแดน
โดยอวตารตามแผนพระทรงธรรม์
มาบังเกิดเป็นมนุษย์สุดประเสริฐ
จากสตรีล้ำเลิศที่ทรงสรร
ให้พระนางมีส่วนถ้วนครบครัน
เพื่อร่วมกันไถ่บาปปราบมวลมาร
พระนางจึงเป็นองค์ผู้ทรงศักดิ์
ดังตำหนักรื่นรมย์สมสถาน
ของพระตรีเอกภาพงามสระคราญ
ตลอดกาลเป็นนิจศักดิ์สิทธิ์เอย