แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

 องค์ความสันติสุข

ครอบครับใดศรัทธาสวามิภักดิ์

วางใจรักต่อองค์พระทรงศรี

อีกทั้งท่านยอแซฟแม่มารีย์

ครอบครัวนี้มีบุญสุนทรทาน

พระจักโปรดประทานบันดาลให้

มีความสุขกายใจมหาศาล

จะอุดมสมบูรณ์พระหรรษทาน

ช่วยวิญญาณทุกคนให้พ้นภัย

รักพวกเขาละม้ายคล้ายรักนั้น

ที่ผูกพันสันติภาพลาภยิ่งใหญ่

ในครอบครัวขององค์พระทรงชัย

ที่จะให้ความดีมีครบครัน

ถ้าเช่นนั้นสันติสุขอยู่ไหนแน่

จริงเที่ยงแท้ที่องค์พระทรงสรรค์

เป็นเรื่องไม่ว่าใครมุ่งหมายกัน

เพื่อพบองค์ทรงธรรม์สุขสันต์เอย