แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

นักบุญเปาโลไม่ได้เริ่มต้นเทศน์สอนพระวรสารด้วยตนเอง แต่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากพระเจ้า และได้รับการรับรองจากบุคคลผู้เป็น “เสาหลักของพระศาสนจักร” (เทียบ กท 1:11-12; 2:9-10) 

ท่านอุทิศตนอย่างไม่มีเงื่อนไขให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายนี้ และไม่ยอมให้อุปสรรคใดมาหยุดหรือยับยั้งความกระตือรือร้นในการแพร่ธรรมของท่าน

word of God4