แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จงคิดถึงพระพรมากมายที่พระเจ้านำมาให้เราในชีวิต
และท่านก็จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์


วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยจงถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
จงอย่าลืมพระคุณต่างๆ ที่พระองค์ประทานให้ (สดด 103 : 2)