แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เราจะรู้สึกโล่งใจสักเพียงใด ถ้าเราให้พระเยซูเจ้าแบกภาระของเรา
เรามีความสำคัญสำหรับพระองค์


จงละความกระวนกระวายทั้งมวลของท่านไว้กับพระองค์
เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่าน (1 ปต 5 : 7)