แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เคล็ดลับของความสุข คือ ชื่นชมวันนี้ที่พระเจ้าให้เรา
จงมอบวันพรุ่งนี้ไว้ในพระหัตถ์พระองค์


เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายอย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้
เพราะวันพรุ่งนี้จะกังวลสำหรับตนเอง
แต่ละวันมีทุกข์พออยู่แล้ว (มธ 6 : 34)