แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คำภาวนาคือกุญแจไขความสุข
เมื่อเราภาวนา พระเจ้าทรงแบกภาระของเรา
และประทานสันติสุขแก่เรา


อย่ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลย
จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่าน
โดยคำอธิษฐานการวอนขอพร้อมด้วยการขอบพระคุณ
แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้น
จะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสตเยซู (ฟป 4 : 6-7)