แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ถ้าเรามาหาพระเจ้ามือเปล่า
พระองค์จะทำให้มือเราเต็มล้นด้วยสมบัติสวรรค์

ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข
เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา (มธ 5 : 3)