foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เราแน่ใจได้ว่า พระเจ้ารักเรา
พระจิตเจ้าให้ความมั่นใจในเรื่องนี้


ความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวัง
เพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา
ได้หลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา (รม 5 : 5)