แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเยซูเจ้าเป็นเพื่อนถาวรของเราในชีวิตนี้
และพระพักตร์ของพระองค์จะเป็นสิ่งแรกที่เราจะพบเห็นในนิรันดร


จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน
แล้วจงรู้เถิดว่า เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ (มธ 28 : 20)