แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ถ้าท่านมีความยินดีของพระคริสตเจ้า
ใบหน้าของท่านก็แสดงออกให้คนเห็นได้

ใจที่ยินดีกระทำให้ใบหน้าร่าเริง
แต่โดยความเสียใจดวงจิตก็สลายลง (สภษ 15 : 13)