แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แม้สถานการณ์ในชีวิตจะถูกคุกคามสักเพียงไร
พระเจ้าก็ยังควบคุมทุกอย่างได้เสมอ

พวกที่วางแผนทำร้ายฉัน
แต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนให้ร้ายกลายเป็นดีดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้
คือ เพื่อรักษาชีวิตของหลายคนไว้ (ปฐก 50 : 20)