แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความยำเกรงพระเจ้าh
    11ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิริรุ่งโรจน์และความภูมิใจ
    เป็นความยินดีและความชื่นชมเหมือนได้สวมมงกุฎ
    12ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้ดวงใจเบิกบาน
    ให้ความสุข ความยินดี และชีวิตยืนยาว
    13สำหรับผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกสิ่งจะจบลงด้วยดี
    เขาจะได้รับพระพรในวันที่เขาสิ้นชีวิตi
    14ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งปรีชาญาณ
    พระองค์ทรงเนรมิตปรีชาญาณให้อยู่กับผู้มีความเชื่อตั้งแต่ในครรภ์มารดา
    15ปรีชาญาณสร้างที่พำนักถาวรในหมู่มนุษย์
    และจะดำรงอยู่กับลูกหลานของมนุษย์อย่างซื่อสัตย์
    16ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นปรีชาญาณที่สมบูรณ์
    ผลของปรีชาญาณทำให้มนุษย์อิ่มใจ
    17ปรีชาญาณทำให้บ้านเต็มไปด้วยสิ่งพึงปรารถนาสารพัด
    และทำให้ยุ้งฉางมีผลิตผลของปรีชาญาณเต็มเปี่ยม
    18ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นปรีชาญาณสูงสุด
    ทำให้สันติภาพและสุขภาพเจริญรุ่งเรือง
    19องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรเห็นและทรงวัดปรีชาญาณ
    ประทานความรู้และความเข้าใจให้เหมือนฝน
    ทรงยกย่องเกียรติยศของผู้ที่มีปรีชาญาณ
    20ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นรากเหง้าของปรีชาญาณ
    กิ่งก้านของปรีชาญาณคือชีวิตยืนยาวj