แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความพากเพียรและการบังคับตน
    22ผู้มีโทสะไร้เหตุผลkย่อมแก้ตัวไม่ได้
    โทสะนั้นแหละจะถ่วงเขาลงสู่ความพินาศ
    23คนพากเพียรต้องอดทนจนถึงเวลาที่กำหนด
    ในที่สุด เขาจะมีความยินดี
    24เขาจะเก็บความคิดไว้จนถึงเวลาที่กำหนด
    แล้วคนจำนวนมากจะยกย่องปัญญาของเขา