แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ที่มาของปรีชาญาณa
1.    1ปรีชาญาณทั้งมวลมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าb
    และอยู่กับพระองค์ตลอดไป
    2เม็ดทรายในทะเล หยาดน้ำฝน
    วันที่โลกคงอยู่ ใครเล่าจะนับได้
    3ความสูงของท้องฟ้า ความกว้างของแผ่นดิน
    ความลึกแห่งห้วงสมุทรc ใครเล่าจะสำรวจได้
    4ปรีชาญาณถูกเนรมิตขึ้นมาก่อนสิ่งใด
    ความรู้รอบคอบมีมาแต่นิรันดรd
    6ใครเล่าได้รับการเปิดเผยถึงที่มาของปรีชาญาณ
    ใครเล่ารู้ความคิดลึกล้ำของปรีชาญาณe
    8มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีปรีชาและน่าเกรงขาม
    คือพระองค์ผู้ประทับบนพระบัลลังก์f
    9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเนรมิตปรีชาญาณg
    ทอดพระเนตรเห็นและทรงวัดขนาด
    แล้วทรงหลั่งปรีชาญาณลงมายังพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์
    10พระองค์ประทานปรีชาญาณแก่มนุษย์ตามพระทัยกว้างขวางของพระองค์
    ทรงแจกจ่ายแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์