แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บุคคลที่ควรได้รับเกียรติ
    19ชาติใดเล่าควรได้รับเกียรติ คำตอบคือชาติมนุษย์
    ชาติใดเล่าควรได้รับเกียรติ คำตอบคือบรรดาผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
    ชาติใดเล่าไม่ควรได้รับเกียรติ คำตอบคือชาติมนุษย์
    ชาติใดเล่าไม่ควรได้รับเกียรติ คำตอบคือบรรดาผู้ละเมิดบทบัญญัติ
    20ผู้นำย่อมได้รับเกียรติในหมู่พี่น้องของตน
    แต่บรรดาผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับเกียรติจากพระองค์d (21)
     22คนร่ำรวย คนมีสกุล และคนยากจน
    จงภูมิใจที่มีความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
    23ไม่เป็นการถูกต้องที่จะดูหมิ่นคนฉลาดเพราะเขายากจน
    และไม่ควรยกย่องผู้ใดที่เป็นคนบาป
    24ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้พิพากษา และผู้มีอำนาจควรได้รับเกียรติ
    แต่ไม่มีผู้ใดในพวกนี้ยิ่งใหญ่กว่าผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
    25แม้เมื่อคนอิสระรับใช้ทาสที่มีปัญญา
    คนฉลาดก็จะไม่บ่นe