แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความถ่อมตนและการพูดตรงไปตรงมา
    26อย่าอวดฉลาดเมื่อท่านทำงาน
    อย่าอวดเก่งเมื่อท่านลำบาก
    27คนทำงานและมีทุกสิ่งที่จำเป็น
    ยังดีกว่าคนที่ชอบโอ้อวดและไม่มีอะไรกิน
    28ลูกเอ๋ย จงให้เกียรติตนเองแต่พอประมาณ
    จงตีค่าตนเองตามที่เป็นจริง
    29เมื่อคนหนึ่งยอมรับผิด ผู้ใดเล่าจะประกาศว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
    เมื่อคนหนึ่งดูถูกตนเอง ผู้ใดเล่าจะให้เกียรติเขา
    30คนยากจนได้รับเกียรติเพราะความรู้
    คนร่ำรวยได้รับเกียรติเพราะทรัพย์สมบัติของตน
    31ถ้าคนหนึ่งได้รับเกียรติเมื่อยังยากจน เมื่อเขามั่งมีก็ยิ่งจะได้รับเกียรติมากขึ้น
    ถ้าคนหนึ่งถูกสบประมาทเมื่อเป็นคนมั่งมี เขาก็ยิ่งจะถูกสบประมาทมากขึ้นเมื่อยากจน