แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การถวายเครื่องบูชา
18การนำสิ่งของที่ได้มาอย่างอยุติธรรมถวายแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชา ก็เป็นการหลอกลวงพระองค์
พระองค์ไม่พอพระทัยของถวายจากคนชั่วร้าย
19พระผู้สูงสุดไม่พอพระทัยเครื่องบูชาของคนอธรรม
แม้เขาจะถวายเครื่องบูชามากมาย พระองค์ก็จะไม่ทรงอภัยบาปให้
20ผู้ยึดสิ่งของจากคนยากจนมาถวายเป็นเครื่องบูชา
ก็เป็นเหมือนผู้ฆ่าลูกต่อหน้าพ่อ
21ข้าวกับเกลือประทังชีวิตของคนยากจน
ผู้ที่แย่งชิงแม้อาหารนี้ก็เป็นฆาตกร
22ผู้แย่งชิงอาหารประทังชีวิตของผู้อื่นไป ก็เท่ากับฆ่าเขา
ผู้ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง ก็เท่ากับหลั่งโลหิตของเขา
23ถ้าคนหนึ่งสร้าง แล้วอีกคนหนึ่งรื้อ
เขาทั้งสองคนจะได้อะไรเล่านอกจากทำงานเหนื่อยเปล่า
24ถ้าคนหนึ่งอธิษฐานภาวนา และอีกคนหนึ่งสาปแช่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงฟังเสียงของใครเล่า
25ถ้าคนหนึ่งชำระตนให้พ้นมลทินที่ได้จากการแตะต้องศพ แล้วไปแตะต้องศพอีก
การชำระมลทินนั้นจะมีประโยชน์อะไร
26คนที่จำศีลอดอาหารชดเชยบาปที่ได้กระทำ
แล้วกลับไปทำบาปอีกก็เช่นเดียวกัน
ผู้ใดเล่าจะฟังคำภาวนาของเขา
เขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการถ่อมตนอดอาหารเช่นนี้