แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ประโยชน์ของการเดินทาง
    9ผู้เดินทางไปหลายแห่งย่อมมีความรู้กว้างขวาง
    ผู้มีประสบการณ์มากย่อมพูดได้อย่างมีปรีชา
    10ผู้ที่ไม่เคยเผชิญความลำบากย่อมมีความรู้น้อย
    แต่ผู้ที่เดินทางไปหลายแห่งย่อมได้ความรอบรู้เพิ่มเติม
    11ระหว่างการเดินทาง ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆมากมาย
    ข้าพเจ้ามีความรู้มากกว่าที่จะบอกเล่าได้
    12ข้าพเจ้าต้องเสี่ยงชีวิตหลายครั้ง
    แต่ข้าพเจ้าก็รอดชีวิตมาได้เพราะประสบการณ์เหล่านี้
    13ผู้ยำเกรงพระเจ้าย่อมมีชีวิตยืนนาน
    เพราะเขาวางใจในพระองค์ผู้ทรงช่วยให้รอดพ้น
    14ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่กลัวสิ่งใด
    เขาจะไม่หวั่นไหว เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของเขา
    15จิตใจของผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมเป็นสุข
    ผู้ใดเล่าเป็นที่พึ่งของเขา ผู้ใดเล่าเป็นผู้ค้ำจุนเขา
    16องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรดูแลผู้ที่รักพระองค์
    ทรงเป็นผู้ปกป้องทรงพลังและทรงเป็นผู้ค้ำจุนเขาอย่างมั่นคง
    ทรงเป็นที่กำบังจากลมร้อนที่แผดเผา และทรงเป็นร่มบังแดดยามเที่ยงวัน
    ทรงปกป้องเขาไว้มิให้สะดุด ทรงช่วยเหลือเขามิให้ล้มลง
    17พระองค์ทรงบันดาลให้เขามีกำลังใจ โปรดให้นัยน์ตาของเขาแจ่มใส
    และประทานพลานามัย ชีวิต และพระพร