แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ธรรมบัญญัติและการถวายเครื่องบูชาa
35.    1การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชามากมาย
    การปฏิบัติตามบทบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายศานติบูชา
    2การรู้บุญคุณก็เป็นเสมือนการถวายแป้งสาลีดีเยี่ยม
    การให้ทานก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชาสรรเสริญพระเจ้า
    3สิ่งที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือการละทิ้งความชั่วร้าย
    การละเว้นความอยุติธรรมก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชาชดเชยบาป
    4อย่าเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่นำของถวายมาด้วย
    เพราะบทบัญญัติเรียกร้องให้ถวายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด
    5เมื่อผู้ชอบธรรมถวายสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องบูชาบนพระแท่นb
    กลิ่นหอมฟุ้งก็ลอยขึ้นไปเฉพาะพระพักตร์พระผู้สูงสุด
    6เครื่องบูชาของผู้ชอบธรรมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า
    พระองค์จะไม่ทรงลืมเครื่องบูชานี้เลย
    7จงถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจกว้าง
    อย่าตระหนี่ผลิตผลแรกจากผลงานที่ท่านทำ
    8ทุกครั้งที่ท่านถวายเครื่องบูชา จงมีหน้าตายิ้มแย้ม
    จงถวายรายได้หนึ่งในสิบส่วนด้วยความยินดี
    9จงถวายแด่พระผู้สูงสุดให้สมกับพระพรที่ท่านได้รับจากพระองค์c
    ด้วยใจกว้างตามที่ท่านจะทำได้
    10เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานบำเหน็จตอบแทนเสมอ
    พระองค์จะประทานรางวัลให้ท่านถึงเจ็ดเท่า