แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความเที่ยงธรรมของพระเจ้า
    11อย่าติดสินบนพระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงรับ
    อย่าไว้ใจเครื่องบูชาที่ไม่ชอบธรรม
    12เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา
    พระองค์ไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชัง
    13พระองค์ไม่ทรงลำเอียงทำให้ผู้ยากจนต้องได้รับความเสียหาย
    แต่ทรงฟังคำวอนขอของผู้ถูกข่มเหง
    14พระองค์ไม่ทรงเมินเฉยต่อคำวอนขอของลูกกำพร้า
    และไม่ทรงเมินเฉยเมื่อหญิงม่ายระบายความทุกข์แด่พระองค์
    15น้ำตาของหญิงม่ายไหลลงอาบหน้า
    เมื่อนางส่งเสียงร่ำร้องฟ้องผู้ทำให้นางมีความทุกข์มิใช่หรือ
    16ผู้ใดเต็มใจรับใช้พระเจ้าdย่อมเป็นที่ยอมรับของพระองค์
    คำวอนขอของเขาจะขึ้นไปถึงเมฆ
    17คำอธิษฐานของผู้ต่ำต้อยทะลุเมฆeขึ้นไป
    และจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะได้รับความบรรเทาf
    18จะไม่หยุดจนกว่าพระผู้สูงสุดจะเสด็จมาเยี่ยม
    และตัดสินประกาศความบริสุทธิ์ของผู้ชอบธรรม
    19องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงชักช้า
    พระองค์จะไม่ทรงเพียรทนต่อคนเหล่านี้
    20แต่จะทรงทำลายอำนาจของผู้ไร้เมตตา
    และจะทรงลงโทษนานาชาติ
    21จนกว่าพระองค์จะทรงทำลายล้างบรรดาผู้หยิ่งยโสทั้งหลาย
    และทรงหักคทาของคนอธรรม
    22จนกว่าจะทรงตอบสนองมนุษย์ตามกิจการของแต่ละคน
    และทรงตัดสินงานของมนุษย์ตามเจตนาของเขา
    23จนกว่าจะประทานความยุติธรรมแก่ประชากรของพระองค์
    และโปรดให้เขายินดีเพราะพระเมตตา
    24พระเมตตาเป็นที่น่ายินดีในยามทุกข์ยาก
    เหมือนเมฆฝนในเวลาที่มีความแห้งแล้ง