แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คำอธิษฐานภาวนาวอนขอการปลดปล่อยและการฟื้นฟูประชากรอิสราเอลa
36.    1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งจักรวาล
โปรดทรงพระกรุณาและทอดพระเนตรมายังข้าพเจ้าทั้งหลาย
โปรดบันดาลให้นานาชาติยำเกรงพระองค์
2โปรดทรงยกพระหัตถ์ต่อสู้บรรดาชนต่างชาติ
เขาจะได้เห็นพระอานุภาพของพระองค์
3พระองค์ทรงสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในหมู่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้เขาเห็นฉันใด
บัดนี้ โปรดทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในหมู่เขาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เห็นฉันนั้นด้วยเถิด
4เขาจะได้ยอมรับดังที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยอมรับแล้ว
ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
5โปรดทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์ใหม่ๆ และทรงกระทำปาฏิหาริย์อื่นๆ
โปรดทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพของพระองค์เถิด
6โปรดทรงปลุกพระพิโรธ และหลั่งความกริ้วของพระองค์ลงมา
โปรดทรงทำลายปรปักษ์และกำจัดศัตรูให้สิ้นไป
7โปรดทรงเร่งให้วันเวลามาถึงโดยเร็ว
โปรดทรงระลึกถึงพระสัญญาที่ทรงสาบานไว้เถิด
ประชาชนทั้งหลายจะได้เล่าถึงพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระองค์b
8ขอให้พระพิโรธเป็นเสมือนไฟเผาผลาญผู้ที่พยายามหลบหนีไป
ขอให้ผู้ที่กดขี่ประชากรของพระองค์จงพินาศเถิด
9โปรดทรงบดขยี้หัวบรรดาผู้นำของศัตรู
ที่กล้าพูดว่า “ไม่มีใครเก่งเหมือนพวกเรา”
10โปรดทรงรวบรวมชนทุกเผ่าของยาโคบ
โปรดทรงคืนแผ่นดินให้เป็นมรดกของเขาเหมือนอย่างที่เคยเป็นในสมัยก่อนc
11ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงพระกรุณาประชากรที่ได้รับชื่อตามพระนามของพระองค์
โปรดทรงพระกรุณาอิสราเอลที่พระองค์ทรงบันดาลให้เป็นบุตรคนแรก
12โปรดทรงสงสารนครศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
คือกรุงเยรูซาเล็ม สถานที่พำนักของพระองค์
13โปรดให้ศิโยนโห่ร้องสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์
โปรดให้พระวิหารdเปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์
14โปรดทรงเป็นพยานให้แก่ประชากรที่ทรงสร้างไว้ตั้งแต่แรกเริ่มe
โปรดทรงบันดาลให้คำพยากรณ์ที่กล่าวไว้ในพระนามของพระองค์เป็นจริงเถิด
15โปรดประทานรางวัลแก่ผู้ที่วางใจในพระองค์
ขอให้บรรดาประกาศกของพระองค์เป็นผู้น่าเชื่อถือ
16ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงฟังคำอธิษฐานภาวนาของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์f
และทรงอวยพระพรประชากรของพระองค์ตามถ้อยคำของสมณะอาโรนด้วยเถิด
17ทุกคนในแผ่นดินจะได้รับรู้ว่า
พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นพระเจ้านิรันดร