แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คำเตือนใจ
    22บัดนี้ จงถวายพระพรแด่พระเจ้าจอมจักรวาลlเถิด
    พระองค์ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่ทุกแห่งหน
    ทรงยกย่องชีวิตของเราตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์
    ทรงปฏิบัติต่อเราตามพระเมตตา
    23ขอพระองค์ประทานจิตใจที่เบิกบานให้พวกเรา
    และทรงให้เราดำเนินชีวิตอย่างสันติในอิสราเอลตลอดไป
    24ขอพระองค์ทรงพระกรุณาต่อเราอย่างมั่นคง
    และทรงช่วยเราให้รอดพ้นในสมัยของเราm