แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชนชาติที่น่ารังเกียจ
    25ข้าพเจ้ารังเกียจชนสองชาติ
    ชนชาติที่สามไม่น่าจะเรียกเป็นชนชาติเลย
    26คือชนชาติที่พำนักอยู่บนภูเขาเสอีร์n ชาวฟีลิสเตีย
    และประชาชนโง่เขลาซึ่งอยู่ที่เมืองเชเคมo