แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันพุธ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 11:29-32)                                                             

เวลานั้น เมื่อประชาชนมาชุมนุมกันมากขึ้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้าย อยากเห็นเครื่องหมาย แต่จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นนอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาห์เท่านั้น โยนาห์เป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนีนะเวห์ฉันใด บุตรแห่งมนุษย์ก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนยุคนี้ฉันนั้น ในวันพิพากษา พระราชินีแห่งทิศใต้จะทรงลุกขึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้ เพราะพระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดิน เพื่อฟังพระปรีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอน แต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนอีก ในวันพิพากษา ชาวนีนะเวห์จะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้ เพราะชาวนีนะเวห์ได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศน์ของประกาศกโยนาห์ แต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาห์อีก”


ลก 11:29-32  การทำอัศจรรย์เรียกร้องให้มีความเชื่อ ในขณะที่พระคริสตเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์สำหรับบรรดาผู้มีความเชื่อ พระองค์ทรงปฏิเสธพวกช่างสงสัยและนักวิจารณ์ที่ต้องการท้าทายพระองค์เพียงเพราะต้องการ “เครื่องหมาย” เพื่อสนองความพึงพอใจของตนเองเท่านั้น “เครื่องหมายของประกาศกโยนาห์” บ่งบอกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าเอง โดยโยนาห์ได้อยู่ในท้องปลาใหญ่เป็นเวลา 3 วันก่อนที่จะถูกพัดเข้าฝั่งที่เมืองนีนะเวห์ (เทียบ ยนา 3:1-5) ดังนั้นพระคริสตเจ้าก็เช่นกันทรงอยู่ในพระคูหาเป็นเวลา 3 วันก่อนที่จะทรงกลับคืนพระชนมชีพอีกครั้งหนึ่ง ส่วน “พระราชินีแห่งทิศใต้” คือพระราชินีแห่งเชบา ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เสด็จมาหากษัตริย์ซาโลมอน และทรงประทับใจในพระปรีชาญาณของพระองค์ (เทียบ 1พกษ 10:1-13) ทั้งชาวนีนะเวห์และพระราชินีแห่งเชบาต่างก็เป็นตัวอย่างแห่งความเชื่อที่พระคริสตเจ้าทรงคาดหวังจากประชากรของพระองค์

เครื่องหมายและสัญลักษณ์

CCC ข้อ 1151 เครื่องหมายที่พระคริสตเจ้าทรงรับมา พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้สิ่งสร้างเป็นเครื่องหมายเพื่อทรงสอนพระธรรมล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า ทรงใช้วัตถุหรือการกระทำแบบสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายเมื่อทรงรักษาโรคหรือเทศน์สอน พระองค์ทรงให้ความหมายใหม่แก่เหตุการณ์และเครื่องหมายต่างๆ ในพันธสัญญาเดิม โดยเฉพาะการอพยพและฉลองปัสกา เพราะพระองค์ทรงเป็นความหมายของเครื่องหมายเหล่านี้ทั้งหมด

(จากหนังสือ THE DIDACHE BIBLE with commentaries based on the Catechism of the Catholic Church, Ignatius Bible Edition)