foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

teacherbibliodrama09โครงการ“ หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”เพื่อ พัฒนาศักยภาพของ ครูจิตตาภิบาลให้สามารถทำงานอภิบาลและประกาศข่าวดีและเป็นการส่งเสริมครูจิต ตาภิบาลให้มีจิตตารมณ์  แห่งพระวรสาร  ครั้งที่ 12 “อบรมการใช้พระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama ในการสอนคำสอน”

อ่านทั้งหมด