แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

teacherbibliodrama09โครงการ“ หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”เพื่อ พัฒนาศักยภาพของ ครูจิตตาภิบาลให้สามารถทำงานอภิบาลและประกาศข่าวดีและเป็นการส่งเสริมครูจิต ตาภิบาลให้มีจิตตารมณ์  แห่งพระวรสาร  ครั้งที่ 12 “อบรมการใช้พระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibliodrama ในการสอนคำสอน”

อ่านทั้งหมด